Vanhemmuus 29.03.2023 Päivitetty 03.04.2023

Mikä puolue on eniten perheiden puolella? Yksi ei huomioi pikkulapsiperheitä vaaliohjelmassaan lainkaan

Kaksivuotinen eskari, 200 euron korotus lapsilisään vuodessa ja nepsy-perheille palvelut yhdeltä luukulta. Selvitimme, mitä puolueet lupaavat vaaliohjelmissaan lapsiperheille.

Teksti
Toimitus

Kevään 2023 eduskuntavaalien alla on puhuttu paljon valtion taloudesta, koulutuksesta ja ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Mutta mitä puolueet ovat lupaamassa perheille, joissa on pieniä lapsia?

Kaksplus kahlasi läpi nykyisten eduskuntapuolueiden vaaliohjelmat ja poimi niistä kohdat, jotka liittyvät niiden perheiden elämään, joissa on alle kouluikäisiä lapsia. Puolueiden vaalilupauksia liittyen koulutukseen peruskoulusta lähtien ei ole otettu tässä huomioon, vaan on keskitytty vaalilupauksiin liittyen varhaiskasvatukseen ja perhepolitiikkaan.

Puolueet ovat ottaneet kantaa muun muassa varhaiskasvatuksen laadun takaamiseen, monimuotoistuneiden perhetilanteiden huomioimiseen sosiaaliturvauudistuksessa sekä lapsiperheiden palveluihin. Osalla puolueista lupaukset ovat jo hyvinkin konkreettisella tasolla. Yhdellä nykyisistä eduskuntapuolueista ei ole mainintaa lapsiperheistä lainkaan.

Tätä eduskuntapuolueet lupaavat perheille, jos ne äänestetään vallan kahvaan:

SDP:n vaalilupaukset perheille

 • Laadukas, maksuton varhaiskasvatus ja kaksivuotinen esiopetus.
 • Lapsistrategian toimeenpanon varmistaminen perustamalla kansallinen lapsistrategiayksikkö.
 • Lapsiperheköyhyyden torjuminen korottamalla elatustukea ja lapsilisän yksinhuoltajakorotusta.
 • Vuoroasumisen helpottaminen ja monimuotoistuneiden perhetilanteiden huomioiminen sosiaaliturvauudistuksessa.

SDP:n koko vaaliohjelma

Kokoomuksen vaalilupaukset perheille

 • Nostamme varhaiskasvatuksen laatua ja osallistumisastetta. Toteutamme kaksivuotisen esiopetuksen ja tavoittelemme maksutonta varhaiskasvatusta.
 • Helpotamme lapsiperheiden arkea. Turvaamme perheille palvelut arjen helpottamiseksi. Varmistamme ennaltaehkäisevät palvelut ja varhaisen puuttumisen, jotta apua ja tukea saa ennen kuin ongelmat kasvavat moninkertaisiksi.  Vahvistamme lasten ja nuorten hyvinvointia.
 • Kehitämme perhevapaita tasa-arvon ja työllisyyden lähtökohdista. Huomioimme lapsen edun ja perheiden yksilöllisen näkökulman.

Kokoomuksen koko vaaliohjelma

Keskustan vaalilupaukset perheille

 • Lastenhoidossa kotihoidon, päiväkodin ja muiden hoitomuotojen pitää olla aitoja vaihtoehtoja. Perheet päättäkööt.
 • Varhaiskasvatuksen laatu tulee varmistaa muun muassa ryhmäkokojen kautta. Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden varhaiskasvatuksen sosionomien kelpoisuutta alalle on parannettava. Joustavampaa päivähoitoa on tarjottava opiskelijavanhemmille ja muille sitä tarvitseville.
 • Perheiden on saatava tukea ja apua lähipalveluina. Perhekeskus-toimintamallia on vahvistettava kaikkialla Suomessa, myös verkkopalveluna.
 • Perheiden tilanteet ja ongelmat on kohdattava palveluissa kokonaisuutena, ei vain yhden perheenjäsenen kautta. Koko perhe tarvitsee tukea esimerkiksi perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteissa ja lasten neuropsykiatristen vaikeuksien (nepsy) kohdatessa.
 • Kotiapu ja perhetyö on nostettava takaisin perheiden tueksi, kun vaikeudet iskevät. Niitä on saatava nykyistä nopeammin ja helpommin esimerkiksi neuvoloiden ja päiväkotien kautta.
 • Lastensuojelun ongelmia ei ratkaista ensisijaisesti lisäämällä lastensuojelua. On parannettava perheiden, lastenja nuorten varhaista tukea ja apua peruspalveluissa. Keskusta on valmis lastensuojelulain uudistukseen.
 • Lainsäädäntöä tulee uudistaa tunnistamaan paremmin perheiden moninaisuus ja erilaisuus, esimerkiksi eroperheiden lasten vuoroviikkoasuminen.
 • Isiä on kannustettava vanhempainvapaiden suurempaan käyttöön ja äitien paluuta työelämään on helpotettava.
 • Isät on huomioitava nykyistä tasa-arvoisemmin ja yhdenvertaisemmin palveluiden järjestämisessä lasten ja perheiden parhaaksi.
 • Työelämän asenteiden ja käytäntöjen pitää tukea vanhemmuuden ja työn tasapainoa. Joustavat työajat, osa-aika- ja etätyön mahdollisuudet sekä työaika- ja lomapankit pitää ottaa laajemmin käyttöön niin pienten lasten vanhempien, ikääntyneistä omaisista huolehtivien kuin muidenkin ruuhka vuosia elävien tueksi.
 • Lapsilisiä tulee korottaa 200 euroa vuositasolla.
 • Joustava hoitoraha tulee mahdollistaa yli kolmevuotiaiden lasten vanhemmille aina lapsen esiopetuksen loppuun asti. Joustavaa hoitorahaa tulee maksaa myös epätyypillisiin työsuhteisiin.
 • Ylivelkaantuneiden kotitalouksien tilanteen helpottamiseksi tulee velkojen lopullinen vanhentumisaika lyhentää kymmeneen vuoteen pois lukien rikosperusteiset velat ja yksityisten väliset saatavat.
 • Kansalaisten ja kotien taloustaito-osaamista on vahvistettava jo kouluopetuksesta lähtien.

Keskustan koko vaaliohjelma

Vihreiden vaalilupaukset perheille

 • Turvataan laadukas varhaiskasvatus varmistamalla riittävä koulutetun henkilöstön määrä ja riittävän pienet ryhmäkoot. Laajennetaan kaksivuotinen esiopetus koko maahan, jotta kaikki lapset saavat hyvät eväät koulupolun alusta lähtien.
 • Otetaan esi- ja perusopetuksessa käyttöön sitova henkilöstömitoitus erityisopetuksesta aloittaen.
 • Uudistetaan lastensuojelulaki ja panostetaan erityisesti palveluihin, jotka auttavat päihteiden, rikollisuuden ja väkivaltaisuuden kanssa kamppailevia lapsia ja nuoria.
 • Lisätään lapsiperheiden kotipalvelua, jolla helpotetaan arkea ja ennaltaehkäistään haavoittuvassa asemassa olevien lasten ongelmia.

Vihreiden koko vaaliohjelma

Vasemmistoliiton vaalilupaukset perheille

 • Pienten lasten hoitoa on kehitettävä, sillä se on myös työllisyyskysymys. Päiväkoti-ikäisten vuorohoitoa, kotiin tarjottavaa lastenhoitoa sekä pienten koululaisten vuorohoitoa on kehitettävä, jotta esimerkiksi vuorotyötä tekevät tai toisella paikkakunnalla työskentelevät tai opiskelevat voivat ottaa työvuoroja vastaan. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa on oltava tarjolla riittävästi ja pysyvästi.
 • Taidetta lapsille. Lasten ja nuorten tasa-arvoisista ja saavutettavista kulttuuripalveluista on huolehdittava. Kulttuurin avulla vahvistetaan lasten ja nuorten henkistä kriisinkestävyyttä. Tuodaan kulttuurin tuottama ilo osaksi varhaiskasvatusta, peruskoulua, toisen asteen opintoja ja nuorisotyötä. Varmistetaan, että osana lasten harrastamisen Suomen mallia jokaiselle halukkaalle lapselle ja nuorelle löytyy mieluisa kulttuuriharrastus koulupäivän yhteydessä.
 • Sateenkaariperheiden asemaa on parannettava. Monissa sateenkaariperheissä lasten oikeudet eivät toteudu. Useamman vanhemman perheissä perheoikeudet ovat kaventuneet. Useamman vanhemman perheissä vanhempien juridista asemaa on parannettava. Julkisesti tuotettujen hedelmällisyyshoitojen saavutettavuutta on parannettava. Ei-kaupallinen sijaissynnytys on sallittava.
 • Varhaiskasvatuksen työskentelyolosuhteet ja palkkaus on laitettava kuntoon. On poistettava osa-aikaisten erillinen suhdeluku, niin että kaikkiin lapsiin sovelletaan samaa laskentatapaa. Alle 1-vuotiaille tulee ottaa käyttöön oma erillinen suhdeluku. Varhaiskasvatuksen laadun vahvistamiseksi ja työntekijöiden jaksamisen parantamiseksi on siirryttävä kohti 3+1-mallia ryhmäkokosääntelyssä. Se tarkoittaa, että päiväkoteihin ja ryhmiin palkataan lisää lastenhoitajia, avustajia ja erityisopettajia helpottamaan tilannetta. Pitkällä aikavälillä tulee siirtyä ryhmäkohtaiseen suhdelukutarkasteluun. Varhaiskasvatusalalle on saatava laaja palkkaohjelma alan houkuttelevuuden turvaamiseksi. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten koulutuksen aloituspaikkoja tulee lisätä. Varhaiskasvatuksen tilaratkaisuja on tarkasteltava niin, että ne turvaavat työntekijöiden työhyvinvoinnin, laadukkaan pedagogiikan ja lasten rauhallisen päiväkotiympäristön. Varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen pitää tukea ryhmäkokosääntelyn toteutumista ja työntekijöiden hyvinvointia.
 • Varhaiskasvatus on kaikkien lasten oikeus. Muutetaan varhaiskasvatuslakia niin, että oikeus varhaiskasvatukseen on kaikilla Suomessa oleskelevilla lapsilla, myös heillä, joiden kotikunta ei ole Suomessa.
 • Lapsilisät tulee sitoa kansaneläkeindeksiin ja niitä on maksettava myös 17-vuotiaista. Lapsilisät ovat yksi harvoista sosiaalietuuksista, joita ei ole sidottu mihinkään indeksiin. Sen seurauksena niiden reaaliarvo jää jatkuvasti yleisestä kustannuskehityksestä jälkeen. Lapsiperheköyhyys ei ole Suomessa viimeisten vuosien aikana vähentynyt, mikä osittain johtuu juuri lapsiperhe-etuuksien kehityksestä. Lapsilisät tulee sitoa kansaneläkeindeksiin ja niitä on maksettava myös 17-vuotiaista.
 • Vuoroasuvat perheet on huomioitava asumistuessa ja muussa sosiaaliturvassa – koulukuljetukset molempiin koteihin. Iso osa lapsista elää elämänsä useassa osoitteessa. Virallisia kotiosoitteita lapsella voi kuitenkin olla  vain yksi, mikä aiheuttaa ongelmia ja epäoikeudenmukaisuutta niissä perheissä, joissa lapset vuoroasuvat molemmissa kodeissa. Sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmää on kehitettävä niin, että se vastaa suomalaisten perheiden todellisuuteen. Lapsen vuoroasuminen on huomioitava molempien kotitalouksien kohdalla koko sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmässä.
 • Lastensuojelun sijaishuollon voitontavoittelu on kiellettävä, ja siihen uppoavat resurssit on siirrettävä sijaishuollon vahvistamiseen, perhetyöhön ja muihin ennaltaehkäiseviin palveluihin. Suomalainen yhteiskunta maksaa lasten ja nuorten sijaishuollosta noin miljardin vuodessa. Ala on siirtynyt vahvasti voittoa tavoittelevien suurten yritysten käsiin. Voitontavoittelu lasten ja perheiden hädällä on kiellettävä, ja säästyviä resursseja on ohjattava julkisen sektorin perhepalveluihin, jotka ovat osa kokonaisvaltaista varhaista tukea. Näin ennaltaehkäistään raskasta sijaishuoltoa ja huostaanottoja. Lastensuojelulaki on uudistettava. Lastensuojelun jälkihuolto on otettava mukaan lakisääteisen lastensuojelun sosiaalityöntekijän henkilöstömitoituksen piiriin. Mitoituksen laajentamista myös perhesosiaalityöhön tulee selvittää.
 • Neuropsykologisesti oireileville lapsille ja heidän perheilleen on turvattava moniammatillinen tuki. Hyvinvointialueilla on kehitettävä yhden luukun periaatteen mukaiset palvelut neuropsykologisesti oireileville lapsille ja heidän perheilleen. Liian usein vanhemmat joutuvat itse ottamaan selvää, mihin palveluihin lapsi on oikeutettu, sekä asioimaan eri ammattilaisten kanssa sen sijaan että tieto ja tuki olisi koottu yhteen yhdeksi selkeäksi palvelupoluksi. Hoitoa ei tule järjestää voitontavoittelu edellä kaupalliselta pohjalta, vaan laadukkaana julkisena palveluna.

Vasemmistoliiton koko vaaliohjelma

Ruotsalaisen kansanpuolueen vaalilupaukset perheille

 • Haluamme pidentää ansiosidonnaista vanhempainvapaata, kunnes lapsi täyttää vuoden ja 6 kuukautta.
 • Haluamme turvata oikeuden toimivaan oppimispolkuun turvaamalla opettajien ja muun osaavaan henkilöstön riittävän määrän kouluissa ja varhaiskasvatuksessa.
 • Haluaemme muuttaa varhaiskasvatuksen pitkällä tähtäimellä maksuttomaksi.
 • Haluamme ottaa käyttöön kaksivuotisen esikoulun.
 • Haluamme lastenneuvolatoiminnan jatkuvan siihen saakka, että lapsi täyttää 10 vuotta.
 • Haluamme varmistaa lastensuojelulle riittävät resurssit.
 • Haluamme parempaa yhteistyötä eri viranomaisten välillä (koulu, varhaiskasvatus, sosiaalihuolto, poliisi jne.) lapsen edun turvaamiseksi.
 • Haluamme ottaa kaikissa kunnissa käyttöön lasten ja nuorten ilmaisen harrastamisen Suomen mallin koulupäivän jälkeen.
 • Haluamme että koulupihat ja -rakennukset ovat käytössä myös kouluaikojen ulkopuolella
 • Haluamme helpottaa yksinhuoltajien tilannetta poistamalla toimeentulotuen ja lapsilisän yksinhuoltajalisän välisen kytköksen.
 • Haluamme selvittää olisiko mahdollista, että isovanhemmat tai joku muu työelämässä toimiva lähiomainen hoitaisi sairasta lasta palkallisesti samoin edellytyksin kuin lasten vanhemmat.
 • Haluamme että lapsivaikutusten arviointia käytetään päätöksenteon työkaluna.

RKP:n koko vaaliohjelma

Kristillisdemokraattien vaalilupaukset perheille

 • Lisätään joustoja työn ja perheen yhteensovittamiseksi mm. työaikapankeilla.
 • Lisätään perheiden valinnanmahdollisuuksia kehittämällä kotihoidon tukea ja tukemalla eri hoitomuotoja tasapuolisesti.
 • Tehdään lastensuojelulain kokonaisuudistus ja varmistetaan lapsistrategiatyön jatko.
 • Vahvistetaan lapsiperheiden kotipalveluiden saatavuutta.
 • Kehitetään neuvolatoimintaa perhekeskusmallilla.
 • Korotetaan lapsilisää ja otetaan käyttöön ansiotuloverotuksen lapsivähennys.
 • Tuetaan lapsiperheitä maksamalla jokaisesta syntyneestä vauvasta 1000 euron vaunuraha ensihankintoihin.
 • Nostetaan opiskelijaperheiden opintotuen vuositulorajoja.
 • Uudistetaan vanhemmuuden kustannusten jako tasapuoliseksi työnantajille vakuutuspohjalta, johon yhteiskunta ja työmarkkinat osallistuvat, jotta kustannukset eivät valtaosin jää äidin työnantajalle.
 • Vahvistetaan lasten ja nuorten koulupäivän jälkeen tapahtuvaa harrastustoimintaa eli ns. harrastamisen Suomen mallia.
 • Nuorten hyvinvointiin liittyvät asiat kootaan ja johdetaan vastuuministeriöstä ja huolehditaan nuorten riittävästä tuesta opintojen kautta työelämään eli ns. tulevaisuustakuun toteutumisesta.
 • Luodaan joustoja eroperheiden etuuksiin.
 • Lisätään varhaiskasvatuksen henkilöstöresursseja ja varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmääriä yliopistoissa.
 • Turvataan riittävän pienet ryhmäkoot niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa.

Kristillisdemokraattinen koko vaaliohjelma

Perussuomalaisilla ei erillistä perhepoliittista vaaliohjelmaa

Perussuomalaiset on ilmoittanut, ettei julkaise eduskuntavaaliohjelmaa ennen vaaleja. Puolue kaavaili tiettävästi aiemmin ohjelman julkaisua maaliskuun alkupuolelle.

Puolueella on eduskuntavaaleissa kuitenkin useampi erillinen ohjelma: maahanmuuttopoliittinen ohjelma, talouspoliittinen ohjelma, ulko- ja turvallisuuspoliittinen ohjelma sekä kriminaalipoliittinen ohjelma, mutta ei erikseen perhepoliittista ohjelmaa. Perussuomalaiset on kuitenkin julkaissut erikseen Koulu kuntoon 2023 -teesit.

Perussuomalaisten ohjelmat

Lue myös: Miten aborttilaki muuttuu? Faktat lakiuudistuksesta pähkinänkuoressa

Jaa oma kokemuksesi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaupallinen yhteistyö

Kokeile Kaksplussan laskureita

X