Työ ja raha 24.02.2023

Elatusavun maksamiseen liittyy paljon uskomuksia ja virheellistä tietoa – Nämä ovat elatusmaksujen pelisäännöt

Elatusavun maksamiseen liittyy paljon vääriä käsityksiä ja virheellistä tietoa. Ikävimmillään tiedon puute voi aiheuttaa elatusapuvelkaa, jonka olisi voinut omalla aktiivisuudella välttää. Lastenvalvoja avaa elatuslain kiemuroita.

Teksti
Mervi Juusola
Kuvat
iStock

Miten lapsen elatusmaksut määräytyvät, jos vanhemmat eroavat?

Kumpikin vanhempi on lain mukaan vastuussa lapsensa elatuksesta. Vuonna 2019 tuli voimaan uusi laki lapsen elatuksesta. Sen myötä väestörekisteriin on voinut ilmoittaa, että lapsi vuoroasuu molempien vanhempiensa luona. Lapsi voi kuitenkin olla kirjoilla vain yhdessä osoitteessa.

Mikäli lasta ei ole ilmoitettu väestörekisteriin vuoroasujaksi, elatusvelvollisuus määräytyy lapsen virallisen osoitteen perusteella.

– Sillä ei ole merkitystä, onko kyseessä väliaikainen vai lopullinen erillään asuminen. Merkityksellistä on osoitteet. Elatuslaki pätee aina, asuttiin yhdessä tai erikseen. Vanhemmat ovat aina yhdessä vastuussa lapsen elatuksesta, kertoo Helsingin perheoikeudellisen yksikön lastenvalvoja.

Vanhemmat voivat esimerkiksi olla parisuhteessa, mutta ovat kirjoilla eri osoitteissa esimerkiksi työn vuoksi. Myös tässä tilanteessa lapsensa kanssa eri osoitteessa kirjoilla oleva on velvollinen maksamaan elatusapua, elleivät vanhemmat ole sopineet toisin.

Jos lapsi on vuoroasuja, elatusapu lasketaan vanhempien tulojen perusteella

Vuonna 2019 voimaan tullut laki mahdollistaa sen, että elatusavun maksajaksi voi päätyä myös se vanhempi, kenen luona lapsi on kirjoilla.

– Aiemmin se meni aina niin, että se maksaa, kenen luona lapsi ei ole kirjoilla. Jos vanhemmat ovat tehneet virallisen vuoroasumista koskevan sopimuksen, elatusmaksut voi maksaa kumpi tahansa vanhemmista. Vuoroasumistilanteessa yleensä se vanhempi, jolla on paremmat tulot, maksaa lapsesta elatusapua, mikäli elatusapua tarvitaan.

Jos vanhempien tulot ovat samansuuruiset ja lapsi on vuoroasuja, elatussopimusta tehdään harvemmin.

– Silloin on aika yleistä, että molemmat vanhemmat maksavat lapsen kuluja tasapuolisesti ilman elatussopimusta. Jos toinen maksaa selvästi enemmän lapsen elämään liittyviä laskuja, elatussopimus kannattaa laatia, lastenvalvoja kertoo.

Lapsen kuluja voi jakaa haluamallaan tavalla.

– Jos tuloero on pieni, voidaan esimerkiksi sopia, että lapsilisä menee pienempituloiselle. Osa jakaa harrastuskulut puoleksi. Joillakin on yhteinen tili, jonne lapsilisät siirretään sekä tietty kuukausimaksu. Sieltä maksetaan lapsen menot, ja suuremmista hankinnoista sovitaan tapauskohtaiseksi.

Yhteisen tilin avulla molemmat vanhemmat näkevät, että lapsilisä ja elatusmaksu menevät lapsen kuluihin eikä asiasta tarvitse kiistellä.

Vuoroasumisessakin lapsen katsotaan kuuluvan vain yhteen ruokakuntaan. Sosiaalietuudet, esimerkiksi asumistuki lasketaan sen mukaisesti, missä lapsi on virallisesti kirjoilla. Vuoroasuvan lapsen vanhemmat voivat päättää keskenään, kenen tilille lapsilisä maksetaan.

– Vuoroasuminen edellyttää vanhemmilta sellaista keskusteluyhteyttä, että he pystyvät sopimaan lapsen asioista ja myös raha-asioista, lastenvalvoja painottaa.

Elatusmaksut tulee hoitaa myös silloin, kun lapsi ei asu kummankaan vanhemman luona. Esimerkiksi itsenäisesti asumaan muuttanut nuori tai sijaishuoltoon sijoitettu tai vaikkapa isovanhempien luona asuva lapsi on oikeutettu saamaan elatusapua kummaltakin vanhemmaltaan.

Virallisesta elatussopimuksesta on etua, vaikka elatusmaksut voi sopia ilmankin

Virallista, lastenvalvojan vahvistamaa sopimusta elatuksesta ei ole pakko tehdä. Vanhemmat voivat aina sopia keskenään kaikki elatukseen liittyvät asiat. Lastenvalvojan vahvistamasta sopimuksesta on kuitenkin etua molemmille vanhemmille.

Vanhempien voi olla vaikea arvioida lapsen kulutuksen osuutta esimerkiksi asunnon sähköstä, vedestä ja ruokakustannuksista. Nämä kulut huomioidaan lastenvalvojan tekemässä elatuslaskelmassa. Vanhemmilla saattaa olla myös väärää tai puutteellista tietoa siitä, mitkä asiat vaikuttavat elatusmaksuun.

Lue myös: Pienen lapsen vanhempi, näissä tilanteissa tarvitset erossa lakimiehen apua

Virallinen elatussopimus mahdollistaa myös sen, että lapselle voi hakea tarvittaessa Kelan elatustukea, jonka määrä on tällä hetkellä 186,97 euroa kuukaudessa.

Kelan elatustukea voi hakea, jos elatusvelvollisen tulot ovat pienentyneet väliaikaisesti esimerkiksi työttömyyden tai sairauden vuoksi, hän on pitkäkestoisesti hyvin pienituloinen tai lapsen isyyttä ei ole tunnustettu.

Jos elatusvelvollinen vanhempi ei pysty maksamaan elatusapua, laiminlyö elatusmaksut tai maksaa epäsäännöllisesti, tukea voi hakea Kelasta tai viedä virallisen, lastenvalvojan vahvistaman sopimuksen ulosottoon.

Vain lastenvalvojan vahvistama sopimus tai oikeuden päätös ovat täytäntöön pantavissa eli ulosottokelpoisia, mikäli sovittu elatusapu jää maksamatta.

Kelan maksama elatustuki on määräaikaista ja tuen tarve tarkistetaan määräajan päättyessä. Kelan elatustukea hakee vanhempi, joka on oikeutettu saamaan elatusapua lapselle.

Miten elatusmaksut lasketaan?

Oikeusministeriön ohje ja oikeuskäytäntö lähtevät siitä, että lapsen kulujen jakamisessa on oikeudenmukaista huomioida vanhempien väliset tuloerot. Elatusavun oikeudenmukaisuus pyritään varmistamaan laskemalla lapsen elatustarve ja molempien vanhempien elatuskyky – elatusmaksut riippuvat siis tuloista.

Vanhemmat voivat halutessaan yhdessä varata ajan kunnan lastenvalvojalle. Lastenvalvojan luona tehdään elatusapulaskelma, jossa arvioidaan lapsen kuukausittainen elatustarve ja vanhempien kuukausittainen elatuskyky. Lastenvalvojan tehtävänä on varmistaa paitsi elatusavun riittävyys lapsen näkökulmasta, myös elatusavun kohtuullisuus maksajan näkökulmasta.

Elatusmaksu ei voi olla suurempi kuin mitä lapsen elatuksen tarve on.

– Elatuksen tarve koostuu ensinnäkin perusmenoista, jotka on jaettu kolmeen luokkaan. Mitä vanhempi lapsi, sitä suurempi on perusmeno. Perusmenon lisäksi laskelmassa otetaan huomioon lapsen osuus asumismenoista, mahdolliset päivähoito- tai iltapäiväkerhomaksut, lapsen vakuutusmaksut sekä harrastusmaksut, joista vanhemmat ovat yksimielisiä. Näistä koostuu se, mitä lapsi tarvitsee. Siitä vähennetään lapsilisä. Viivan alle jäävästä elatuksen tarpeesta vanhemmat ovat vastuussa.

Seuraavaksi kartoitetaan kummankin vanhemman elatuskyky eli tulot, joista vähennetään menot. Jos lapsi asuu pääosin toisen vanhemman luona eikä häntä ole ilmoitettu vuoroasujaksi, toisaalla asuva vanhempi maksaa yksin elatusapua lapsen elatustarpeen verran.

– Hyvätuloisen vanhemman elatuskyky voi olla vaikkapa 2000 euroa tai enemmänkin. Hänen ei kuitenkaan pidä maksaa elatusmaksuja enempää kuin lapsen todellisen elatustarpeen verran.

Jos lastenvalvoja arvioi, että elatusapua maksavan vanhemman elatuskyky on heikko, voidaan lastenvalvojan luona vahvistaa Kelan elatustukeen oikeuttava elatussopimus, jolloin Kela maksaa elatustukea.

– Jos vanhempi on työtön ja saa Kelan peruspäivärahaa, siihen lisätään lapsikorotus, joka on yhdestä lapsesta 120,97 euroa kuussa. Lapsikorotus on tarkoitus mennä lapsen elatukseen. Eli peruspäivärahaa saavan vanhemman elatusmaksun suuruus on noin 120,57 euroa, lastenvalvoja selventää.

– Jos vanhempi viettää paljon aikaa lapsen kanssa, silloin peruspäivärahan lapsikorotus voidaan sopia käytettäväksi lapsen tapaamiskuluihin.

Kun sopimus tehdään lastenvalvojan luona, elatusmaksut lasketaan aina todellisen elatustarpeen mukaan.

– Ero on usein taloudellinen muutos elämässä. Ei ole kuitenkaan tarkoitus, että ex-puolisot elättävät toisiaan elatusmaksuilla tai että elatusmaksulla varmistetaan lapselle sama elintaso, mikä perheellä oli ennen eroa.

Vaikka lastenvalvoja ei päätä elatussopimusten sisällöstä, hänen tulee ottaa kantaa siihen, onko sopimus lapsen edun mukainen ja kohtuullinen kaikkia osapuolia kohtaan.

Pitääkö asumuseron aikana maksaa elatusapua?

Molemmat vanhemmat ovat aina – myös asumuseron aikana – velvollisia huolehtimaan yhdessä lapsen elatuksesta. Elatusmaksu kuuluisi siis myös asumuseron ajalle.

– Asumuseron ajaksi voi tehdä elatussopimuksen. Jos vanhemmat muuttavat takaisin samaan osoitteeseen elatussopimus raukeaa automaattisesti, lastenvalvoja vastaa.

Elatussopimus on tärkeää pitää ajan tasalla

Jos vanhemman tilanteessa tapahtuu muutos, on aina hyvä tarkistaa elatussopimuksen sisältö. Jos sopimusta ei muista tai ymmärrä päivittää, elatusmaksut voivat mennä perintään voimassa olevan sopimuksen mukaisesti. Myös Kelaan voi kertyä elatusmaksuvelkaa, jonka olisi voinut välttää sopimusta päivittämällä.

Esimerkiksi on sovittu 200 euron elatusmaksusta. Elatusapua maksava vanhempi jääkin työttömäksi ja ilmoittaa toiselle, ettei pysty maksamaan elatusmaksuja. Elatusapua lapselle saava vanhempi voi mennä Kelaan virallisen sopimuksen kanssa ja hakea Kelan elatustukea. Kela maksaa 186,97 euroa. Toiselle vanhemmalle alkaa kertyä velkaa Kelaan, jos sopimusta ei päivitetä tai maksava vanhempi ei hae Kelan maksuvapautusta.

Tilanne kannattaa selvittää Kelan kanssa tai tulla lastenvalvojalle päivittämään sopimus. Elatusapua maksava vanhempi voi hakea Kelasta vapautusta maksuvelvoitteesta. Jos velkaa on kertynyt ns. virheellisin perustein, elatusvelvollinen voi selvittää sen Kelaan vuoden ajan takautuvasti.

– Pyynnön maksuvelvollisuudesta vapauttamisesta voi tehdä joka kuukausi tai vaikka puolen vuoden ajalta takautuvasti. Toinen vaihtoehto on tulla lastenvalvojalle päivittämään sopimus ajan tasalle. Kun päivitetyssä sopimuksessa elatusavun summa työttömyyspäivärahan lapsikorotuksen suuruinen, se ei kerrytä elatusmaksuvelkaa, lastenvalvoja neuvoo.

– Kannattaa huomioida, että Kelassa on tarkka maksuvapautuksen raja. Jos tulot ovat sen yli, elatusmaksuvelka jää voimaan. Ammattiliiton päivärahat ovat usein ihan hyvät. Ansiosidonnainen päiväraha ei useinkaan oikeuta maksuvelvoitteesta vapautumiseen.

Anna.fi: Tiesitkö, että avioliitossa on puolisoiden välinen elatusvelvollisuus? Tätä se käytännössä tarkoittaa

Jaa oma kokemuksesi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaupallinen yhteistyö

Kokeile Kaksplussan laskureita

X